Tietosuojaseloste

Tämä on Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.10.2020. Viimeisin muutos 15.10.2020.

Rekisterinpitäjä

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry, Kirkkokatu 17+18A, 80100 Joensuu

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Annakaisa Onatsu, onl@ort.fi, 050 465 8173

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri, verkkokaupan asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyyden ylläpito (jäsenrekisteri) tai asiakassuhteen ylläpito (asiakasrekisteri).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite (jos annettu), syntymävuosi, liittymispäivä ja kotikunta.

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan nimi, laskutus- ja postitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Muita kerättäviä tietoja ovat tapahtumiin ilmoittautumiset, joissa kerätään henkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite (jos annettu), syntymävuosi, liittymispäivä ja kotikunta sekä tapahtumaa varten tarvittavat erityistiedot, kuten mahdolliset erikoisruokavaliot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tapahtumiin ilmoittautuneiden tietoja luovutetaan tarpeellisessa määrin tapahtumien järjestämiseen osallistuville tahoille.

Tilausten toimitusta varten voidaan välittää rahdinkuljettajalle asiakkaan toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle paitsi sellaisessa tapauksessa, että tapahtuman järjestäminen tai tavaran lähettäminen nimenomaan edellyttää sitä. Tällöinkin luovutetaan vain välttämättömät, asiaan välittömästi tarpeelliset tiedot.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla ei tallenneta henkilötietoja. Käyttäjältä kysytään suostumus ei-välttämättömien evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttöön. Ei-välttämättömiin kuuluu Google Analytics, jolla tilastoidaan sivuston käyttöä, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa tilastotiedon keräämiseen. Google Analytics ei kerää yksittäiseen henkilöön yhdistettävää tietoa.