International

English
Svenska
Русский
Karjala
Sää´m
Eesti keel
Украї́нська мо́ва
አማርኛ
عربى
հայերեն
Ελληνικά
Deutsch
Српски
Swahili
Română

English

About us

Orthodox Youth Association of Finland ONL is Finnish organisation doing ecclesial (Orthodox Christian) youth work. The main forms of activity consist of organising camps, courses and events; publishing;  supporting the youth work of parishes; and international activities. The main financiers of this work are the Orthodox Church of Finland and Finnish Ministry of Education and Culture.

ONL organises christianity camps, children\’s camps, camp counsellor courses and other events. The association also publishes Eastern Orthodox Christian magazine “Tuohustuli” (i.e. Candle Light) that is aimed for children and youngsters. Also affordable booklets, books and cards are produced.

ONL was established in 1943 and currently the association employs three full time workers and about 50 short term workers for publishing and events.

Address: ONL ry, Kirkkokatu 18A+B17, 80100 Joensuu, Finland, Europe
Telephone: + 358 (0)50 465 8173
E-mail: onl (at) ort.fi
Chairman: Mr. Antti Potkonen, antti.potkonen (a) ort.fi
Executive Director: Mrs. Maria Kauppila, maria.kauppila (at) ort.fi, telephone: +358 (0)50 465 8172

The Lord’s Prayer

“Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name.
Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.” 

O Heavenly King

“O Heavenly King, 
the Comforter, the Spirit of Truth, 
Who art everywhere and fillest all things; 
Treasury of Blessings, and Giver of Life 
– come and abide in us, 
and cleanse us from every impurity, 
and save our souls, O Good One.”

Easter Troparion

“Christ is risen from the dead,
Trampling down death by death,
And upon those in the tombs
Bestowing life!”

Core Curriculum

Pyhä melu (Holy Noise) – Core Curriculum for Early Childhood and Pre-school Education of the Orthodox Church of Finland. Enacted in 2011 by the General Synod of the Orthodox Church of Finland.

According to the Convention on the Rights of the Child which were ratified by Finland in 1991, children are entitled to their own religion. Parishes have the mission to support families in their parenthood. The Government of Finland has in 2002 laid basic guidelines for early childhood education (Vasu). They are also guidelines for childhood education in parishes.

Children are immediately after baptism and chrismation autonomous members of the Orthodox Church, therefore the Orthodox Tradition does not acknowledge “liturgies for children”. Children attend divine services together with the other parishioners.

The aim of Pyhä melu (Holy Noise) is to conform pre-school education, but it is not a finished plan. Each parish has to set up their own curricula taking into account their own resources.

Main Levels of Curriculum for Early Childhood (ages 3-6)

 1. Orthodox Culture
  Children learn to make the Sign of the Cross. They identify icons to be holy pictures and are able to name icons of Christ, the Mother of God and also icons of angels. They know that a priest is the father of a parish and the Bible the book of the Church. Children recognize an Orthodox church building to be the church of their own parish. They are able to name an Orthodox church candle and different kinds of the Cross.
 2. Divine Services and Festivities
  Children are aware that Orthodox Divine services are also aimed for them. They know how to be able to attend divine services and practice taking part in Holy Communion. They learn the prayer O Heavenly King and the Easter Troparion. At Liturgy they recognize The Lord’s Prayer. They know the meaning of Christmas and are able to perform an Orthodox blessing tradition on Palm Sunday. They are aware that Easter is the greatest Feast of all Christians.
 3. Orthodox Identity
  Children learn Orthodox traditional customs, the use of making the Sign of the Cross and kissing icons. They know how to receive blessing from a priest or a bishop. They are aware of each one having one’s own heavenly intercessor and understand the importance of their name day. They are aware that God is the Creator and Jesus the Good Shepard and know how to act respecting Nature. They recognize other cultures. They learn Orthodox Palm Sunday traditions and identify special characteristics of Easter time.

–Sirpa Okulov

Christianity Camp/course, “kristinoppikoulu” in Finnish, is either a camp or a course offered to the members of the church or those interested in the church. The aim of the christianity camp is to strengthen Orthodox Christian identity and to increase the sense of community.

The most common way to participate the christianity camp (also known as “kripari” in Finnish) is by attending a camp for a week, organised by a parish or ONL. The camp programme consists of services, lectures, group activities, swimming and sauna, evening entertainment and many other things. At the end of the camp is divine liturgy and after that many families organise a party with godparents and friends to celebrate the youngster.

Through baptism and chrismation every Orthodox Christian has become a fully authorized member of the church. Therefore the divine liturgy celebrated at the end of christianity camp is not an act of confirmation. Usually it is the young people of 14 to 15 years of age who go to Christianity camp. Some parishes organise christianity camps for adults as well. A person who considers joining the Orthodox church may also attend christianity camp.

Svenska

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry (”Förbundet för unga ortodoxa”) är en riksorganisation för kyrkligt ungdomsarbete. Verksamheten består i huvudsak av stödjande av församlingarnas barn- och ungdomsarbete, utgivning av böcker och andra trycksaker, ordnande av läger, kurser och andra evenemang samt internationellt utbyte. Förbundets huvudfinansiärer är Finlands ortodoxa kyrka samt Undervisnings- och kulturministeriet.

Förbundet arrangerar årligen kristendomsläger, barnläger, utbildning av lägerledare samt övriga evenemang.  Förbundet utger på finska en tidning riktad till barn och unga, Tuohustuli, samt böcker och vykort till ett förmånligt pris. Ungdomsförbundet grundades 1943. Det har för tillfället tre heltidsanställda medarbetare samt tiotals övriga medarbetare för kortare anställningar, t ex inom publikationsarbetet och i anslutning till större evenemang.

Kontaktuppgifter

Adress: ONL ry, Kirkkokatu 18A+B17, 80100 Joensuu, Finland, Europe

Telefon: + 358 (0)50 465 8173
E-post: onl (at) ort.fi
 
Ordförande: Antti Potkonen, antti.potkonen (a) ort.fi
Verksamhetsledare: Maria Kauppila, maria.kauppila (at) ort.fi, telefon: +358 (0)50 465 8172

Kristendomsskolan är en kurs avsedd för medlemmar av den ortodoxa kyrkan. Kursen ordnas oftast i form av lägerskola. Varje medlem av den ortodoxa kyrkan är tack vare dopets och myrrasmörjelsen sakrament fullvärdiga medlemmar av kyrkan. Kristendomsskolans avslutande festliturgi innebär alltså inte någon s.k. konfirmation. I allmänhet är det 14-15åriga ungdomar som deltar i kristendomsskolan, men en del församlingar ordnar kristendomsskola även för vuxna. Kursen lämpar sig väl också för dem som överväger att konvertera till den ortodoxa kyrkan. Kristendomsskolans målsättning är att stärka deltagarnas ortodoxa identitet och främja deras införlivande i kyrkans gemenskap. I form av lägerskola tar kursen ca en vecka. Lägerskolor ordnas av församlingarna samt av Förbundet för unga ortodoxa. I lägerskolans program ingår gudstjänster, lektioner, olika slags gruppaktiviteter, bastubadande och aftonsamkväm. Lägerskolan avslutas oftast med en festlig liturgi, varefter många familjer tillsammans med faddrar, släkt och vänner firar den unge med en fest.

”Heligt buller” – grunderna för läroplanen för småbarnsfostran och förskoleundervisning i Finlands ortodoxa kyrka. Godkänds vid kyrkomötet 2011.

Enligt det allmänna avtal om barns rättigheter som Finland ratificerade 1991 har också barn rätt till religion. Det är församlingarnas uppgift att tillsammans med föräldrarna ge barnen religionsundervisning. Finlands statsråd har 2002 beslutat om riktlinjerna för småbarnsfostran. Dessa gäller också för församlingarnas arbete med barn. 
Barn blir fullvärdiga medlemmar i den ortodoxa kyrkan efter att ha mottagit dopets och smörjelsens sakrament. Därför har kyrkan inte separata gudstjänster för barn. Barn deltar som fullvärdiga församlingsmedlemmar i gudstjänsterna tillsammans med andra församlingsmedlemmar. Syftet med kyrkans läroplan är att förenhetliga religionsundervisningen för barn under skolåldern. Läroplanen Heligt buller är dock upplagd på det sättet att varje församling själv får besluta om tillämpningen av denna utgående från de egna resurserna.

Huvudpunkterna i läroplanen för småbarnsfostran (åldrarna 3-6)

 1. Ortodox tro
  Barnet får lära sig att göra korstecken. Barnet får lära sig att en ikon är en helig bild och får bekanta sig närmare med ikoner med motiv som änglar, Gudsföderskan och Kristus. Barnet får lära sig att prästen fungerar som församlingens fader och att Bibeln är kyrkans heliga text. Barnet blir bekant med den egna församlingens kyrkobyggnad. Barnet lär sig vad ett böneljus är och hur ett ortodoxt kors ser ut.
 2. Gudstjänster och högtider
  Barnet får veta att gudstjänsten är till också för henne eller honom. Barnet får lära sig att delta i gudstjänsten och att motta nattvarden. Barnet lär sig inledningsbönen Himmelske Konung samt påsktropariet. Barnet lär sig att känna igen bönen Fader vår när den läses i liturgin. Barnet lär sig skälet till att julen firas och barnet lär hur man i ortodox tradition viderisar sin familj samt vänner och bekanta på palmsöndagen. Barnet får veta att påsken är de ortodoxa kristnas viktigaste högtid.
 3. Ortodox identitet
  Barnet lär sig ortodoxa seder och bruk, lär sig att göra korstecken och lär sig att vörda ikoner. Barnet får veta att det har ett helgon som himmelsk förebedjare och att namnsdagen är viktig. Barnet får veta vad fasta är och hur barn fastar. Barnet får veta att Gud är Skaparen och att Jesus är den Gode Herden. Barnet får undervisning i hur man skall leva för att naturen inte ska ta skada. Barnet får lära sig att det finns andra kulturer än den som det själv tillhör.

Herrens bön

“Fader vår, 
som är i Himlarna!

Helgat varde Ditt namn; 
tillkomme Ditt rike;

ske Din vilja 
såsom i himmelen så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag; 
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem, oss skyldiga
äro;

och inled oss icke i frestelse, 
utan fräls oss ifrån ondo.

Amen”

—–

Русский

ONL ry  – Союз православной молодежи- государственная центральная организация, проводящая духовную работу среди молодежи. Главными сферами деятельности Союза  являются поддержка работы приходов с детьми  и молодежью, издательская деятельность, организация курсов, событий, лагерей и международной деятельности. Союз финансируют  Финская Православная Церковь, а также Министерство Культуры и Просвещения.

Союз ежегодно организовывает молодежный православный лагерь, детский лагерь, курсы для вожатых  и руководителей лагерей, а также  и другие мероприятия. Союз издает детский и молодежный православный журнал Tuohustuli “Пламя свечи”, книги и открытки.

Союз православной молодежи основан в 1943 г. и в настоящий момент в организации работают постоянно три человека,  а также  десятки людей по кратковременным рабочим договорам, например, на время  каких-либо мероприятий или издательской деятельности.

Адрес: ONL ry, Kirkkokatu 18A+B17, 80100 Joensuu, Finland, Europe
Телефон: + 358 (0)50 465 8173
E mail: onl (at) ort.fi
Председатель: Antti Potkonen, antti.potkonen (a) ort.fi
Оргсекретарь: Maria Kauppila, maria.kauppila (at) ort.fi, Телефон: +358 (0)50 465 8172

«Школа христианского учения» – это курс или лагерь, предназначенный для прихожан Финляндской Православной церкви. Каждый человек через Крещение и Миропомазание становится православным христианином. «Школа христианского учения» не является школой конфирмации, как у евангелических лютеран, хотя по окончании курса и совершается Божественная Литургия с совместным причащением участников. Обычно в «Школе христианского учения» принимают участие молодые люди и девушки в возрасте 14-15-лет, но в некоторых приходах подобные лагеря устраиваются и для взрослых. Принять участие в знакомящей с основами Православной веры «Школа христианского учения» для взрослых, может каждый, стоящий на пороге обращения в Православие.

Целью «Школы христианского учения» является укрепление православного мировоззрения, знакомство человека с церковной средой и нахождение своего места в ней. Самый обычный способ пройти «Школу христианского учения» – принять участие в лагере, продолжительностью в одну неделю. Такие лагеря организуют приходы, а также Союз православной молодежи Финляндии. Программа лагерей охватывает богослужения, занятия, различные групповые мероприятия, сауну, общие праздники и совместные вечера. Лагерь завершает Божественная Литургия, после которой во многих семьях устраивается праздник в честь прошедшего «Школу христианского учения» подростка. Обычно на праздник приглашаются его крестные, друзья и родственники.

“Святой шум” – основы программы образования детей дошкольного возраста и обучения в подготовительных группах, разработанные  Финляндской православной церквью. Программа принята на церковном совете в 2011 году.

Согласно Конвенции ООН о правах ребёнка, ратифицированной в Финляндии в 1991 году, у ребенка есть право на религиозное воспитание. На приходы возложена задача участвовать в воспитании детей на ряду с семьей. Государственный совет Финляндии в 2002 году разработал основные подходы для дошкольного воспитания, которые регулируют в том числе и работу приходов с детьми.
Ребенок является полноправным членом православного прихода с момента крещения и миропомазания. Дети участвуют в богослужениях наравне с другими членами прихода. В православной церкви нет традиции “детской литургии”.
Целью программы образования, разработанной церковью, является унификация обучения дошкольников. “Святой шум” не является готовым планом. Каждый приход должен разработать свой план с учетом своих ресурсов.

Основные уровни дошкольного образования (возраст 3-6 лет)

 1. Православная культура
  Ребенка учат делать крестное знамение. Он воспринимает икону как святое изображение и знает иконы Иисуса Христа, Богородицы и ангелов. Он знает, что священник является духовным отцом в приходе, а Библия – церковной книгой. Ребенок осознает, что здание православной церкови принадлежит его приходу. Он знаком с церковными свечами и крестами разной формы.
 2. Богослужения и праздники
  Ребенок понимает, что православные богослужения проводятся в том числе и для него. Он знает, как следует участвовать в богослужениях и как принимать причастие. Ребенок знает молитву \”Царю небесный…\” и тропарь Пасхи. Он узнает молитву \”Отче наш…\” во время литургического богослужения. Ребенок понимает значение Рождества и умеет вербать на Вербное воскресение по православному обычаю. Он понимает, что Пасха является самым важным христианским праздником.
 1. Православная самобытность
  Ребенок учится православным культурным обычаям, обучается совершать крестное знамение и целовать иконы. Он знает, как берут благословение у священника или епископа. Он знает, что у него есть небесный покровитель и понимает значение именин. Ребенок понимает, что такое пост для детей. Ребенок знает, что Бог – Создатель и Иисус – Добрый Пастырь, и знает, как с бережностью и уважением надо относиться к природе. Он знает, что есть другие культуры. Ребенок учится вербать и знает особые приметы Пасхи.
  Сирпа Окулов

Karjala

Pravoslavnoin kirikön lapsien kazvatuksen opastuspluanoin da eziopastuksen perustehet. Hyväksytty kiriköllizes kerähmös vuonnu 2011.

Suomen vuon 1991 ratifitsiruitun Lapsioigevuksien yleissobimuksen mugah, lapsel on oigevus omah vieroh. Seurakundien ruado on olla perehien kazvatusabulazinnu. Suomen valdivonevvosto on luadinuh ezikazvatuksele tiähtelepanot vuonnu 2002 (Vasu). Net ohjatah myösgi seurakundien lapsiruaduo.

Lapsi on pravoslavnoin kirikön täyziväldaine jäzen kerras ristindän da miiral voidelun jälles. Sendäh pravoslavnois perindehes ei ole ”lapsien liturgiidu”. Lapset ollah Jumalan sluužbas  muijen seurakuntalazien ke yhtes. Kirikön oman opastuspluanan miäränpiä on panna sobuh alle školaigäizien opastustu. Pyhä hälineh on vaste huavus. Joga seurakunnal pidäy kirjuttua omat pluanat omih resursoih kaččojen.

Ezikazvatuksen opastuspluanan piätazot (3 – 6 vuodehizile)

 1. Pravoslavnoi kultuuru
  Lapsi opastuu ristimäh silmii. Häi tunnistau obrazan pyhänny kuvannu da tunnistau Hristosan, Jumalan da anheliloin obrazat. Häi tiedäy papin seurakunnan ižäkse da Biblien kirikön kniigakse. Lapsi tunnistau pravoslavnoin kirikön nostetun oman seurakunnan kirikökse. Häi tunnistau tuohuksen da kaikenmoizet ristat.
 2. Jumalan sluužbat da pruazniekat
  Lapsi tundou, ku pravoslavnoit sluužbat ollah myös häneh niškoi. Häi tiedäy, kui suau liittyö jumalan sluužbah da harjavuu pyhil kävyndäh. Häi opastuu Taivahalline kuningas algumalittuh da Äijänpäivän troparah. Häi tunnistau Herran malitun liturgies. Lapsi tiedäy rastavan merkičyksen da maltau virboittua Virboin pravoslavnoin tavan mugah. Häi tiedäy Äijänpäivän kaikkien ristittyzien suurimakse pruazniekakse.
 3. Pravoslavnoi identitiettu
  Lapsi opastuu pravoslavnoih tabakultuurah, silmien ristindäh da obrazoin ukkuandah. Häi tiedäy, kui papilpäi libo jepiskopalpäi otetah blahosloven`n`u. Häi tiedäy, ku hänel on taivahalline ezimoliju da ellendäy nimipäivän merkičyksen. Häi ellendäy, mi lapsien pyhitändy on. Häi tiedäy Jumalan Luojakse da Iisusan Hyväkse paimoikse da tiedäy, kui voi ruadua luonduo kunnivos pidäjen. Häi kunnivoiččou muidu kultuuroi. Lapsi opastuu virboitandah da tunnistau Äijänpäivän aijan eriluavullizet tavat.

Hristianskoi škola on pravoslavnoi kirikön ozanottajile tarkoitettu kursu libo luageri. Jogahine pravoslavnoi kirikön ozanottai on ristimizen da miiral voidelun kauti täyzivaldaine kirikön ozanottai. Hristianskoin školan piätösliturgies ei sentäh ole kyzymys muga sanotus konfirmatsies. Enimyölleh hristianskoin školan kävyy 14-15-vuodehine nuorizo, a erähät prihodat organizuijah hristianskoit školat muga i aiguhizile. Hristianskoin školan voijah kävvä myös ezimerkikse kirikköh liittymisty duumaiččijat ristikanzat.

Hristianskoin školan piämiäränny on pravoslavnoin ičentunnon lujendamine da kiriköllizeh kollektiivah kazvamine. Tavallizin taba kävvä hristianskoi školu on läs nedälin kestävy hristianskoin školan luageri libo ”kripari”, kudamii organizuijah eri prihodat da Ortodoksisten nuorten liitto. Programmah kuuluu muun keskes jumalansluužbii, urokkoloi, eriluaduzii ryhjyruadoloi, kylbemisty da yhtehizii illaččuloi. Luageri lopeh enimyölleh liturgieh, kudaman jälles monis perehis pietäh pruazniekku yhtes ris\’oin, ristizän, suvun da ystävien ke nuoren kunnivokse.

Tuatto Meijän

Tuatto meijän taivahalline! Olgah pyhänny Sinun nimi.

Tulgah sinun valdu.
Roikkah sinun tahto kui taivahas, mugai mual.

Anna meile tänäpäi
meijän jogapäiväne leiby.

Prosti meile meijän vellat,
kui myö prostimmo niile, ket ollah meile vellas.

Älä vie meidy muanitukseh,
a piästä meidy pahas.

Sinunhäi Tuatto, Poigu da Pyhä Hengi
on valdu, vägi da kunnivo ilmazen ijän.

Amin’.

Ortodoksisten nuorten liitto (Pravoslavoin nuorizon liitto) ONL ry on valdukunnalline, kiriköllisty nuorizoruaduo ruadai keskusorganizatsii. Ruavon piädieloloinnu ollah prihodoin lapsi- da nuorizoruavon avvuttamine, julgavusruandu, luagerit, kursat da tapahtumien organizuiččemine dai kanzoinväline ruado. Liiton ruadon piäfinansiiruijat ollah Suomen pravoslavnoi kirikkö dai Opastus- da kul’tuuriministerstvu.

Liitto organizuiččou vuozittain hristianskoin školan, lastenluagerin, luageriloin opastajien opastustu dai muidu tapahtumii. Myö julguammo myös lasten da nuorizon Tuohustuli -lehtie dai hyövykkähii kirjoi da kartiloi.

ONL ry on perustettu vuvvennu 1943 da nygöi organizatsii andau ruaduo alallizesti kolmele ristikanzale. Sen ližäkse se tariččou kymmenile ristikanzoile lyhytaigazii ruadovälilöi muun keskes tapahtumis da julgavusruavos.

Yhtevystiijot:

Adressi: ONL ry, Kirkkokatu 18A+B17, 80100 Joensuu, Suomi, Jeuroppu
Telefon: + + 358 (0)50 465 8173
Sähköpoštu: onl (at) ort.fi
Paginanvedäi: Kaarlo Saarento, kaarlo.saarento (a) ort.fi

Ruavonjohtai: Maria Kauppila, maria.kauppila (at) ort.fi, telefon: +358 (0)50 465 8172

Sääʹm

Ortodoksâlâš nuorâi litto ONL ry lii väldikodálâš, kirholâš nuorâipargo pargee kuávdášornijdume. Tooimâ váldusyergin láá servikudij pärni- já nuorâipargo tuárjum, almostittemtoimâ, leeirâi, kuursâi já tábáhtusâi ornim sehe aalmugijkoskâsâš toimâ. 
Lito tooimâ válduruttâdeijeeh láá Suomâ ortodoksâlâš kirkko sehe Máttááttâs- já kulttuurministeriö.

Eesti keel

Soome Õigeusu Noorte Liit on soomes kiriklikku noortetööd tegev organisatsioon. Tegevuse peasuunad on kogudustes laste- ja noortetöö abistamine, kirjastamine, laagrite, kursuste ja ürituste organiseerimine ning rahvusvaheline koostöö. Liidu suurimad rahastajad on Soome Õigeusu Kirik ning Haridus- ja Kultuuriministeerium.

Украї́нська мо́ва

ONL ry – союз православної молоді – державна центральна організація, яка проводить духовну роботу серед молоді. Головними сферами діяльності Союза являється підтримка роботи приходів з дітьми та молоді, видавницька діяльність, організація курсів, подій, таборів і міжнародної діяльності. Союз фінансує Фінська Православна Церква, а також Міністерство культури і освіти.

አማርኛ

የኦርቶዶክስ ወጣቶች ማህበር(ONL) ማለት የፊንላንድ አብያተ ክርስትያናትን ስራ የሚሰራ የወጣቶች ማህበር ነው። ዋና ትኩረቱም የጉባኤዎችን እፃናትና ወጣቶችን መርዳት፣ ፅሁፎችን ማተም፣ የተለያዩ ጉዞዎችን፣ ትምህችቶች፣ ስብሰባዎችንና አለም አቀፋዊ እንቅስቃሴዎችን ማዘጋጀት ነው። የማህበሩ ስራዎች የሚደገፉት በፊኒሽ አብያተ ክርስትያናትና በፊኒሽ ትምህርትና ባህል ሚኒስተር ነው።

عربى

جمعية الشباب الأرثوذكسي الفنلندية منظمة تُعنى بالعمل
النهضوي ضمن إطار الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية في
فنلندا. تشمل نشاطاتها الرئيسية تنظيم المخيمات والدورات
واللقاءات الكنسية، بالإضافة الى الاهتمام بالمنشورات،
ودعم العمل الشبابي في الرعايا، والمشاركة في الأنشطة
الدولية. تموّل الكنيسة الأرثوذكسية في فنلندا مع وزارة
التربية والثقافة الفنلندية القسم الأكبر من هذه الأعمال.

հայերեն

Ֆինլանդիայի Ուղղափառ երիտասարդաց միությունը (ONL) ֆիննական կազմակերպություն է, որը ծավալում է եկեղեցական (ուղղափառ քրիստոնեական) գործունեություն: Գործունեության շրջանակը հիմնականում ընդգրկում է ճամբարների, դասընթացների և միջոցառումների կազմակերպում, հրատարակչություն, ծխական համայնքների երիտասարդաց աշխատանքների սատարում, ինչպես նաև միջազգային գործունեություն: Գլխավոր մեկենասներն են Ֆինլանդիայի Ուղղափառ Եկեղեցին և Ֆինլանդիայի Կրթության և մշակույթի նախարարությունը:

Ελληνικά

Ο Σύλλογος Ορθόδοξης Νεολαίας (ONL) είναι το κεντρικό όργανο της φινλανδικής ορθόδοξης εκκλησίας σε θέματα νεότητας. Ο Σύλλογος συνεργάζεται με τις ενορίες σε θέματα νεότητας, εκδίδει μορφωτικό υλικό για παιδια και νέους, οργανώνει κατασκηνώσεις και άλλες νεανικές εκδηλώσεις. Ο σύλλογος χρηματοδοτείται από την Φινλανδική ορθόδοξη εκκλησία και από το υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Deutsch

Die Orthodoxe Jugendorganisation Finnland ONL ist eine Organisation für Jugendarbeit in der orthodoxen Kirche in Finnland. Unsere Arbeit beinhaltet u.a. die Durchführung von Camps, Seminaren und größeren Veranstaltungen, Publikation, Unterstützung der Jugendarbeit in den Gemeinden und Jugendarbeit auf internationaler Ebene. Die Arbeit der ONL wird hauptsächlich von der Orthodoxen Kirche in Finnland und vom finnischen Kulturministerium finanziert.

Српски

Православни Омладински Савез (Ortodoksisten Nuorten Liitto – ONL) Финске је централна организација која се бави црквеним омладинским радом. Главне области делатности Савеза су подршка православним црквеним општинама у раду са децом и омладином, издавачка делатност, организовање кампова, курсева и манифестација као и међународна активност.
Главни спонзори делатности омладинског савеза су Православна Црква Финске и Министарство за образовање и културу.
Православни Омладински Савез је члан и један од оснивача Синдесмоса.

Swahili

Muungano wa chama vya vijana wakiothodoxi wa Finland. (ONL, ni) Ni shirika pekee linalofanya uenezaji wa (Ukristo wa Othodoxia Mashariki) kazi kwa vijana. Jukumu lake kuu ni, Kuandaa makongamano/kambi, masomo na matukio mbali mbali;  kuchapisha na kusaidia kazi kwa vijana katika maparokia pia katika matukio ya kimataifa. Wafadhili wao wakuu ni wizara ya Elimu na utamanduni ya Finland.

Română

Uniunea Tinerilor Ortodocşi, ONL.ry, este o organizaţie bisericească finlandeză, care realizează activităţi pentru tineri. Activităţile principale sunt: sprijinirea parohiilor în munca cu tinerii şi cu copiii, organizarea unor tabere educative, cursuri şi evenimente cât şi a activităţilor internaţionale, în acest sens. Principalii finanţatori ai Uniunii Tinerilor Ortodocşi (ONL.ry) sunt  Biserica Ortodoxă Finlandeză şi Ministerul Învăţământului şi al Culturii.